Home
 
Camping
 
Bungalowtent + Inv.
 
Beschikbaarheid
 
Tarieven
 
Reserveren
 
Aanbiedingen
 
Belangrijk
 
Vakantieperiode
 
Annuleringsverz.
 
Links
 
Gastenboek
 
Contact

De prijs voor een annulering is 5% van de huursom

Productinformatie Kortlopende Annulering

Zorgeloos verzekerd zijn van een zorgeloze vakantie.
Heerlijk relaxen, ver weg van de stress van alledag. Gewoon doen waar je zin in hebt. Zo verloopt het overgrote deel van onze vakanties. Maar niet allemaal. Soms worden reizen voortijdig afgebroken of kunnen helemaal niet doorgaan door onverwachte gebeurtenissen. Gelukkig heeft u dan een goede annulering die bijkomende kosten dekt.

Vaak boekt u een vakantie ruim van tevoren. Ook  moet u dan een deel van de reissom betalen. Hoe vroeger u boekt, hoe groter het risico dat uw vakantie door onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan. Erg vervelend natuurlijk. Met onze Annulering krijgt u de financiële schade, door het annuleren van uw reis, eenvoudig vergoed. En niet alleen als u uw reis moet annuleren voordat u vertrekt. De Annulering keert u ook geld uit als u uw reis door onvoorziene omstandigheden moet afbreken.

U bent verzekerd van een annulering, als gevolg van:

 • ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van annuleringnemer,
 • zijn bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad, alsmede zijn huisgenoten, voor zover er sprake is van, respectievelijk reële kans bestaat op direct levensgevaar,
 • zijn waarnemer, mits op de polis vermeld,
 • een ander persoon (derde), mits op de polis vermeld,
 • het niet kunnen doorgaan van een voorgenomen verblijf bij in het buitenland woonachtige familie of vrienden door plotseling optredende ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden waardoor men annuleringnemer niet kan huisvesten,
 • schade aan de gereserveerde accommodatie, waardoor deze niet verblijf geschikt is,
 • na afsluiten van de annulering geconstateerde zwangerschap, hetgeen door een zwangerschapsverklaring kan worden aangetoond en/of complicaties bij zwangerschap,
 • het niet of niet tijdig kunnen ondergaan van een medisch noodzakelijke of verplichte inenting,
 • zodanige materiële schade aan eigendommen, woning of bedrijfsgebouwen van annuleringnemer, dat verzekerde in zijn hoedanigheid van eigenaar, huurder of feitelijk leider – eventueel na terugroeping – ter plaatse aanwezig moet zijn,
 • uitval tijdens de heenreis van het gebruikte privé-vervoermiddel, waarna repatriëring of invoer van het voertuig noodzakelijk is,
 • een van buiten komend voorval, zoals aanrijding, diefstal en brand binnen 30 dagen voor vertrekdatum, waardoor het privé-vervoermiddel/kampeeraanhangwagen uitvalt en niet tijdig te repareren is,
 • onvrijwillige werkloosheid, buiten schuld van annuleringnemer, tot één maand na afloop van de geboekte reis,
 • het binnen 10 weken voor vertrek of tijdens de vakantie verkrijgen van een baan van minimaal 20 uur per week voor de duur van minstens een jaar of voor onbepaalde tijd, voor zover de datum van indiensttreding ligt in genoemde periode:
  1. na werkloosheid, ter gelegenheid waarvan een uitkering werd genoten,
  2. bij schoolverlaters, voor zover de vertrekdatum ligt na 31 mei volgend op het jaar van schoolverlating,
 • onverwachte toewijzing van een huurwoning, mits verzekerde langer dan 10 weken voor het aangaan van de annulering als woningzoekende geregistreerd stond,
 • aankoop van een woning, mits de opleverdatum/overdracht ligt binnen 60 dagen voor aanvang van of tijdens de reis,
 • definitieve ontwrichting van het huwelijk, waarvoor na het boeken van het arrangement een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Hiermee wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgestelde samenlevingsovereenkomst,
 • een niet te verwachten en niet tot na de geboekte reis uit te stellen herexamen, na het afleggen van het eindexamen voor een meerjarige schoolopleiding,
 • het onverwacht niet kunnen verkrijgen van een visum,
 • annulering door een reisgenoot die elders een geldige annulering heeft en die een onder diens annuleringsvoorwaarden gedekte gebeurtenis overkomt, waardoor annuleringnemer alleenreizend wordt. Voorwaarde is dat annuleringnemer en de elders verzekerde reisgenoot samen heen en terug zouden reizen en dat de annuleringspolis van de elders verzekerde reisgenoot geen vergoeding verleent voor annuleringnemer. Onder verzekerde wordt in dit verband ook verstaan: de personen die bij het bevolkingsregister op hetzelfde adres staan ingeschreven.
 • annuleringsvoorwaarden:
  1. bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer, d
  eze bedraagt:
  -bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% v.d. overeengekomen prijs
  -bij annulering binnen 3 tot 2 maanden voor de ingangsdatum, 50% v.d. overeengekomen prijs
  -bij annulering binnen 2 tot 1 maand voor de ingangsdatum, 75% v.d. overeengekomen prijs
  -bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum, 90% v.d. overeengekomen prijs
  -bij annulering tot op de dag van de ingangsdatum, 100% v.d. overeengekomen prijs
  2. de vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van de administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen andere plaatsen beschikbaar zijn in die periode.